Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ khô Bà Bé

Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ khô Bà Bé