Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tàm Xá

Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tàm Xá