Hợp tác xã nông nghiệp sạch Đức Hậu- Lưu Quang

Hợp tác xã nông nghiệp sạch Đức Hậu- Lưu Quang