Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà

Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà